INFORMACJA

INFORMACJA dla użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami lub lokalami mieszkalnymi

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018, poz. 1716 z późn.zm.), z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 powołanej wyżej ustawy, w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia tj. do końca 2019 r. wydane zostaną z urzędu zaświadczenia, potwierdzające fakt przekształcenia wraz z informacją o obowiązku wnoszenia opłat za przekształcenie. Opłaty mogą być wnoszone w formie opłat rocznych (przez 20 lat, bez bonifikaty) lub opłaty jednorazowej (z bonifikatą). Wyboru sposobu wnoszenia opłaty (opłaty roczne lub opłata jednorazowa) dokonuje właściciel gruntu (dotychczasowy użytkownik wieczysty). Zaświadczenie stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę (hipoteki).

Odpłatność za przekształcenie (roczna przez 20 lat lub jednorazowa z opcją bonifikaty):

Opłata roczna za przekształcenie - w wysokości równej opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste obowiązującej w dniu 01.01.2019 r., wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia (art. 7 w/w ustawy). Termin płatności opłaty rocznej za 2019 r. – 28 lutego 2020 r., w latach kolejnych – do
31 marca.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty. Opłata jednorazowa naliczona zostanie jako iloczyn wysokości opłaty rocznej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu jej wnoszenia; W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej przysługiwać będą bonifikaty, ustalone Uchwałą Nr VII/54/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 28 marca 2019 r. Warunkiem jej udzielenia jest złożenie pisemnego wniosku o bonifikatę wraz z oświadczeniem o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej oraz brak zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wobec Miasta Krasnystaw, związanych z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia.

Wysokość bonifikat, zgodnie z Uchwałą Nr VII/54/2019 Rady Miasta Krasnystaw z 28.03.2019 r.:

 1. 90 % - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło  przekształcenie (2019 r.);
 2. 80 % - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po   przekształceniu (2020 r.);
 3. 70% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po
  przekształceniu (2021 r.);
 4. 60 % - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po
  przekształceniu (2022 r.);
 5. 50 % - w przypadku gdy opłata zostanie wniesienia w piątym roku po przekształceniu
  (2023 r.).

W przypadku złożenia wniosku–zgłoszenia wniesienia opłaty jednorazowej wraz
z wnioskiem o bonifikatę w 2019 r., prosimy o niedokonywanie wpłaty opłaty rocznej przekształceniowej za rok bieżący.

Wniosek (druk w załączeniu) prosimy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29 (parter, przy wejściu od  Placu 3 Maja) lub w sekretariacie urzędu (pok. Nr 7, I piętro).
Kalendarz

Galeria