Jubileusz Urodzin Miasta Krasnystaw!

W dniu 10 marca 2019 r. w Sali Widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury miała miejsce Gala z okazji 625. Urodzin Miasta Krasnystaw. Wydarzenie połączono z Dniem Patronki Miasta - Św. Agaty oraz wręczeniem Honorowego Wyróżnienia pn. „Złote Karpie”. Uroczystość poprzedziła Msza Święta w intencji mieszkańców, odprawiona w kościele pw. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, którą celebrował ks. prał. Henryk Kapica – proboszcz parafii. Dziekan podczas Mszy Świętej wprowadził wszystkich w historię Miasta Krasnystaw oraz żywot patronki Krasnegostawu.


Oficjalna część spotkania rozpoczęła się tradycyjnie wprowadzeniem sztandaru Rady Miasta Krasnystaw. Później zgromadzeni wysłuchali hejnału Miasta w wykonaniu Radosława Drzazgi, po którym Janusz Rzepka - Przewodniczący Rady Miasta powitał zaproszonych gości i otworzył uroczystą sesję.

Następnie Robert Kościuk – Burmistrz Krasnegostawu wprowadził wszystkich w klimat uroczystości. W wystąpieniu mówił między innymi o dumie, którą wzbudzają u niego obchody okrągłej rocznicy urodzin Miasta Krasnystaw oraz planach z okazji Jubileuszowego roku.

Teresa Hałas – Poseł na Sejm RP, Sławomir Zawiślak - Poseł na Sejm RP i Andrzej Leńczuk – Starosta Krasnostawski skierowali kilka słów do laureatki oraz nominowanego do Honorowego Wyróżnienia „Złote Karpie”, a także przekazali Burmistrzowi życzenia i prezenty z okazji urodzin Krasnegostawu.

W bieżącym roku do nagrody nominowano Pana Zbigniewa Atrasa i Panią Małgorzatę Antoniak. Decyzją Kapituły Honorowego Wyróżnienia pn. "Złote Karpie" laureatem XXII Edycji została Pani Małgorzata Antoniak. Nobilitowanych nagrodzili Robert Kościuk wraz z Januszem Rzepką, który pełni funkcję Przewodniczącego Kapituły, wręczając im statuetki, kwiaty oraz szkatułki z pamiątkowymi przypinkami.

Na koniec uroczystości Pani Małgorzata oraz Pan Zbigniew skierowali podziękowania do zgromadzonych gości. Na sali znajdowały się m.in. osoby, które zainicjowały i wspierały zgłoszenie ich kandydatur.

W Urodzinach Miasta uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, radni miejscy oraz powiatowi, laureaci poprzednich edycji "Złotych Karpi", a także reprezentanci jednostek organizacyjnych, szkół i firm oraz mieszkańcy Krasnegostawu.

Jeszcze raz gratulujemy Pani Małgorzacie Antoniak i przedstawiamy krótką biografię laureata:

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na tej uczelni. W 1985 roku została zatrudniona w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie. W latach 1991 – 2018 była dyrektorem tej placówki. W trudnych latach przełomu lat 90 – tych przeprowadziła w bibliotece istotne zmiany, przekształcając ją w samorządową instytucję kultury. Przeprowadziła także proces komputeryzacji biblioteki i wraz z zespołem współpracowników stworzyła bazę katalogową, co umożliwiło rozpoczęcie elektronicznej rejestracji czytelnictwa i wypożyczeń. Również dzięki inicjatywie Pani Małgorzaty w placówce przeprowadzono szereg remontów dostosowujących bibliotekę do ogólnie przyjętych wymogów i standardów. Inicjując te przedsięwzięcia, kilkakrotnie korzystała z dostępnych programów ministerialnych, pozyskując w ten sposób znaczne środki finansowe i rzeczowe.


Pani Małgorzata jest aktywną animatorką kultury. Wokół biblioteki skupiła grupę ludzi związanych ze środowiskiem artystycznym miasta. Współpracując z organizacjami pozarządowymi w tym m.in. ze stowarzyszeniem Twórców Kultury „Paleta” oraz stowarzyszeniem Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej, organizując m.in. wystawy malarstwa, konkursy i spotkania autorskie promujące twórczość lokalnych artystów.
Jako swoje największe osiągnięcie Pani Małgorzata uważa pracę na rzecz aktywizacji seniorów krasnostawskich, której poświęciła się z pasją i oddaniem. Jest współzałożycielką i kierownikiem krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w którym skupiła 175 osób w wieku 60+, stwarzając im warunki do dalszego rozwoju intelektualnego, jak i do utrzymania dobrej kondycji fizycznej poprzez systematyczną organizację różnych form aktywności intelektualnej i ruchowej.
Kilkukrotnie nagradzana i wyróżniana. W 1998 r. otrzymała odznakę Zasłużony Działacz Kultury przyznaną przez Ministra Kultury i Sztuki, a w roku 2002 odznaczono ją Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2013 roku została Bibliotekarzem Roku Województwa Lubelskiego, zajmując 5 miejsce wśród najlepszych bibliotekarzy w kraju. Uhonorowano ją także wyróżnieniem „Złota Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”.


Kalendarz

Galeria