Wybory sołtysów i rad sołeckich w Mieście Krasnystaw

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz Statutami sołectw organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mają osoby, zamieszkałe na terenie sołectwa posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Krasnystaw. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie posiadającej czynne prawo wyborcze. Nie można kandydować równocześnie na Sołtysa i na członka Rady Sołeckiej.

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.
Kalendarz

Galeria