Zaproszenie na VI Sesję Rady Miasta Krasnystaw

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w VI Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r. /czwartek/ o godz. 11:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Podjęcie uchwał:

a)        w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b)        w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2019 rok;

c)        zmieniającej Uchwałę Nr IV/26/2018 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.:

d)        w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Krasnystaw:

e)        w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;

f)         zmieniająca uchwałę w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

9. Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Krasnystaw w 2018 roku.

10. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy im. Bł. Ks. Z. Pisarskiego w Krasnymstawie za rok 2018.

11. Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw w 2018 r.

12. Sytuacja na rynku pracy w mieście Krasnystaw wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

13.  Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.

14. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

15. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16. Zakończenie obrad sesji.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/-/ Janusz Rzepka
Kalendarz

Galeria