Uwaga!

Ważna informacja dla użytkowników wieczystych nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe

W dniu 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.), zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy prawa w prawo własności tych gruntów.

W związku z art. 4 ust. 2 powyższej ustawy Burmistrz Krasnegostawu wydaje zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów:

  1. z urzędu – nie później niż do 31 grudnia 2019r. licząc od dnia przekształcenia albo
  2. na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku albo
  3. na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Biorąc pod uwagę powyższe, osoby zamierzające zbyć nieruchomość i potrzebujące ww. zaświadczenia do przedłożenia w kancelarii notarialnej, proszone są o składanie wniosków o wydanie zaświadczenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pozostałym osobom zaświadczenia, o których mowa wyżej zostaną doręczone bez konieczności składania wniosku.
Kalendarz

Galeria