Informacja!

Przypominamy, że każdy producent rolny ma możliwość ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego od ceny oleju zużywanego do produkcji rolnej w 2018 oraz 2019 roku. Zachęcamy wszystkich posiadaczy lub współposiadaczy gruntów rolnych na terenie Miasta Krasnystaw, którzy chcieliby odzyskać podatek, do składania stosownych wniosków do naszego Urzędu. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu paliwa.

Rolnicy powinni składać dokumenty w dwóch terminach. Pierwszym terminem jest okres od 1 do 28 lutego 2019 roku, w którym należy przedstawić faktury za zużycie oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019 r.

W późniejszym czasie od 1 do 31 sierpnia 2019 r. mieszkańcy mogą złożyć wniosek z dołączonymi fakturami VAT za okres od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2019 roku.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła, do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie na wniosek producenta rolnego.

Ponadto informujemy, iż od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zaznaczamy, że zwrot jest limitowany. Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi: 100,00zł *ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.


Przedstawiamy także katalog kodów oleju napędowego uprawniających do zwrotu podatku akcyzowego:

- CN 27 10 19 43 do 27 10 19 48, CN 38 26 00

Do 31.12.2018 przyjmowane będą z wcześniej obowiązującymi kodami tj.

- CN 27 10 19 41 do 27 10 19 49, CN 38 24 90 91

Wypłata zwrotu podatku nastąpi do 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie oraz do 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Informacja
Pismo przewodnie Wojewody LubelskiegoKalendarz

Galeria