Zaproszenie na V Sesję Rady Miasta Krasnystaw


ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w V Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 r. /czwartek/ o godz. 11:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

  1. 1. Otwarcie obrad sesji.
  2. 2. Przyjęcie protokołu z III i IV sesji Rady Miasta.
  3. 3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. 4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
  5. 5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
  6. 6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
  7. 7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
  8. 8. Podjęcie uchwał:

a)        w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b)        w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2019 rok;

c)        zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Krasnystaw;

d)        zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

e)        w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty;

f)         w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

g)        w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej w celu opiniowania wniosków o najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Krasnystaw;

h)        w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny dla miasta Krasnystaw na lata 2019-2021;

i)         w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

j)         w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia -  Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie;

k)        zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta w rejonie ulic: Sikorskiego, Okrzei, Mickiewicza, Poniatowskiego i Kościuszki w Krasnymstawie;

l)         w sprawie upoważnienia Burmistrza Krasnegostawu do złożenia wniosku o dofinansowanie z programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Cześć 2) Strategia rozwoju elektromobilności oraz przyjęcia do realizacji projektu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Krasnystaw”;

m)     w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie;

n)        w sprawie przyjęcia otwartego planu pracy Rady Miasta Krasnystaw na 2019 r.

  1. 9. Sprawozdania z wykonania planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta oraz sprawozdanie z wykonania planu pracy Rady Miasta Krasnystaw za 2018 r.

10. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw na 2019 r.

11. Przyjęcie planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw na 2019 r.

12. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Krasnystaw podjętych w 2018 r.

13. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krasnystaw za lata 2016-2018.

14.  Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.

15. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

16. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/-/ Janusz Rzepka
Kalendarz

Galeria