REKRUTACJA DO PROJEKTU!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w ramach II edycji Programu Aktywizacja i Integracja projektu: „Aktywność popłaca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni w wieku 21 – 58 lat zamieszkujące na terenie miasta Krasnystaw, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:


a) osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,

b) osoby bezrobotne, dla których Powiatowy Urząd Pracy ustalił III profil pomocy,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby z przemocą w rodzinie,

e) osoby bezdomne,

f) osoby uzależnione,

g) osoby opuszczające zakłady karne,

h) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Udział w Programie Aktywizacja i Integracja umożliwia dostęp do bezpłatnego uczestnictwa w następujących formach wsparcia:


Instrumentów aktywizacji społecznej – 10 godzin tygodniowo:

a) Trening kompetencji i umiejętności społecznych,

b) Warsztaty autoprezentacji,

c) Grupa wsparcia,

d) Trening kompetencji cyfrowych,

e) Warsztaty gospodarowania budżetem domowym

Instrumentów aktywizacji zawodowej – 10 godzin tygodniowo:

a) Prac społecznie użytecznych

Dodatkowo zapewniamy:

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- opiekę nad osobą zależną.

Okres realizacji programu luty/marzec 2019 – maj/czerwiec 2019

Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępne są poniżej lub na stronie internetowej www.mopskrasnystaw.pl w zakładce „projekt Aktywność popłaca “ lub:

- w Biurze projektu pok. 102 ,

- u pracowników socjalnych Ośrodka,

w godzinach od 7:30 do 15:30.

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy:

- osobiście pokój 102,

- za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka 22-300 Krasnystaw ul. Piłsudskiego 9

- email-em na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

do dnia 18 stycznia 2019 r.

W przypadku trudności w wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej służymy pomocą: kierownik projektu pok. 102 tel. 82 576 23 24 wew. 102, rejonowi pracownicy socjalni, kierownik sekcji pomocy środowiskowej.

Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie status na rynku pracy
Oświadczenie uczestnika projektuKalendarz

Galeria