Zaproszenie na IV Sesję VIII kadencji Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 20 grudnia 2018 r.


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w IV Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 r. /czwartek/ o godz. 14:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

  1. 1. Otwarcie obrad sesji.
  2. 2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. 3. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
  4. 4. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
  5. 5. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
  6. 6. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
  7. 7. Podjęcie uchwał:
a)        w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b)        w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2018 rok;
c)        w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Krasnystaw na 2019 r.;
d)        w sprawie planu wydatków w 2019 r. na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Krasnystaw na lata 2016 - 2020;
e)        w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.
f)         w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krasnystaw;
g)        w sprawie uchwały budżetowej Miasta na rok 2019;
h)        w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty;
i)         w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
j)         w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
8. Informacja o roszczeniach odszkodowawczych, zgłoszonych przez właścicieli gruntów, powstałych w wyniku uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź jego zmiany oraz o wydanych w tej sprawie decyzjach w okresie od 13.12.2017 do 12.12.2018 r.
9.  Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
10. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
11. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Zakończenie obrad sesji.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


/-/ Janusz RzepkaKalendarz

Galeria