Relacja z III Sesji Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji

W dniu 13 grudnia 2018 r. w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw odbyła się III Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji. Obrady tradycyjnie otworzył Janusz Rzepka - Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw. Następnie radni przyjęli zmieniony porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji. W dalszej części Przewodniczący przedstawił informacje o działaniach podejmowanych między sesjami. Po nim informację o swoich działaniach przedstawił Robert Kościuk – Burmistrz Krasnegostawu.

W części sesji poświęconej zgłaszaniu interpelacji i zapytań jako pierwszy zabrał głos radny Grzegorz Brodzik. Pytał o termin wprowadzenia zapowiadanych zmian Burmistrza w polityce samorządu miejskiego oraz miejskich spółek, w tym audyt spółek.

Następnie radna Agnieszka Pocińska – Bartnik interpelowała o możliwość utworzenia przy ul. Pocztowej miejsca parkingowego dla osób mających problem z poruszaniem się. Przedstawiła także prośbę mieszkańców, dotyczącą zakupu i ustawienia ławeczek na chodniku wydłuż ul. Sikorskiego.

Później Marcin Wilkołazki – Wiceprzewodniczący Rady Miasta interpelował w sprawie stanu chodnika łączącego ul. Sobieskiego z ul. Graniczną oraz o usunięcie gałęzi drzew rosnących nad tych chodnikiem, wskazując przy tym zagrożenie, jakie stwarzają dla przechodniów. Radny przedstawił także ponownie problem niebezpiecznego wyjazdu z ul. Cegielnianej oraz potrzebę remontu tej części drogi.

Na koniec, radny zaproponował zorganizowanie w Krasnymstawie dodatkowego wsparcia osób samotnych i bezdomnych. Poruszył przy tym problem braku w mieście miejsca, gdzie osoby bezdomne, czy samotne mogłyby o sobie zadbać.

Po przedstawieniu interpelacji podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
  • w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2018 rok;
  • w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Krasnystaw i jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych;
  • w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty;
  • zmieniająca Program Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Krasnystaw w przedmiocie przyjęcia do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej;
  • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
    w mieszkaniach chronionych.

Ponadto radni przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Krasnystaw za rok szkolny 2017/2018 oraz informację dotycząca analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2017 r.

W części sesji poświęconej wolnym wnioskom Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw odczytał informacje o oświadczeniach majątkowych.

Następnie radny Dariusz Turzyniecki przedstawił wypracowany na Komisji Planowania Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów wniosek o przedłożenie jej pełnej informacji o stanie i zakresie inwestycji prowadzonych przez miejskie spółki, zawierający opisane problemy występujące podczas realizacji zadań oraz ewentualne konsekwencje.

W imieniu komisji inwestycyjnej zwrócił się także o przedstawienie przez Burmistrza pełnego zestawienia posiadanych przez miasto projektów technicznych, wraz z pozwoleniami na budowę, w celu wypracowania odpowiednich wniosków do Urzędu Miasta na rok przyszły.

Przewodniczący odczytał także pisma Burmistrza Krasnegostawu z prośbą o delegowanie radnych nowej kadencji do składu miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz o wyznaczenie spośród osób delegowanych m.in. przez właściwe komisje Rady Miasta do składu Komisji Mieszkaniowej opiniującej wnioski osób ubiegających się o wynajem lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Krasnystaw.

Na koniec głos zabrał Burmistrz Kościuk, który w swojej wypowiedzi odniósł się do problemu dotyczącego planu przyszłorocznych podwyżek opłat za wywóz śmieci.
Kalendarz

Galeria