Zaproszenie na III Sesję VIII kadencji Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 6 grudnia 2018 r.


ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w III Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 13 grudnia 2018 r. /czwartek/ o godz. 11:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad I i II sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Podjęcie uchwał:

a)        w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b)        w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2018 rok;

c)        w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Krasnystaw i jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych;

d)        w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty;

e)        zmieniająca Program Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.;

f)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Krasnystaw w przedmiocie przyjęcia do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej;

g)   w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

h)   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych.

  1. 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Krasnystaw za rok szkolny 2017/2018.

10. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie budżetu Miasta na

Rok 2018.

11. Informacja dotycząca analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2017 r.

12. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.

13. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

14. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Zakończenie obrad sesji.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/-/   Janusz Rzepka
Kalendarz

Galeria