Relacja z II sesji VIII Rady Miasta Krasnystaw

W dniu 23 listopada 2018 r. w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw odbyła się II Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII Kadencji. Obrady otworzył Janusz Rzepka - Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw.

Na II Sesji Rady Miasta Krasnystaw podjęto następujące uchwały:

a)   w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw;

b) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw;

c) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krasnystaw;

d)  w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krasnystaw;

e) w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miasta Krasnystaw;

f) w sprawie powołania Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Krasnystaw;

g) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Krasnegostawu;

h) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

i) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Krasnystaw na 2018 rok;

j) zmieniającej uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2018 roku;

k) w sprawie programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

Wszystkie uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie.

W części sesji poświęconej wolnym wnioskom Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw przypominał o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego.

Następnie Radny Grzegorz Brodzik wnioskował o remont Sali Sejmikowej oraz unowocześnienie metody głosowania. Kierownik Wydziału Administracyjnego przedstawił w odpowiedzi informację o realizowanym projekcie, który zakłada podjęcie takich kroków.

Na wskazany temat wypowiedział się także Marcin Wilkołazki - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, który dopytywał o możliwość wykonania wskazanego remontu wcześniej oraz wpływu tego faktu na projekt.

Później Przewodniczący przedstawił wniosek Edwarda Kawęckiego – Zastępcy Burmistrza Krasnegostawu o wyznaczenie spośród osób delegowanych m.in. przez właściwe komisje Rady Miasta składu Komisji Mieszkaniowej opiniującej wnioski osób ubiegających się o wynajem lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Krasnystaw.

Dodatkowo odniósł się również do inicjatywy kapsuły czasu w kontekście możliwości przygotowania do niej zdjęcia nowej rady.

Kalendarz

Galeria