Zaproszenie na II Sesję VIII kadencji Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 21 listopada 2018 r.


ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w II Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. /piątek/ o godz. 12:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
  4. Podjęcie uchwał:

a)   w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw;

b) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw;

c) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krasnystaw;

d)  w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krasnystaw;

e) w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miasta Krasnystaw;

f) w sprawie powołania Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Krasnystaw;

g) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Krasnegostawu;

h) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

i) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Krasnystaw na 2018 rok;

j) zmieniającej uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2018 roku;

k) w sprawie programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

  1. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
  2. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  3. Zakończenie obrad sesji.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/-/Janusz Rzepka
Kalendarz

Galeria