Zaproszenie na posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Z A P R O S Z E N I E


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie, które odbędzie się

w dniu 13 listopada 2018 r. o godzinie 1400 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw przy  Plac 3 Maja 29.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Opinia Rady Pożytku do projektu Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
  3. Opinia Rady Pożytku do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Krasnystaw w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2018 roku.
  4. Zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach w 2019 roku.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Z poważaniem


Przewodniczący

Miejskiej Rady Działalności

Pożytku Publicznego


Krzysztof Gałan

Kalendarz

Galeria