Ostatnia sesja VII kedencji Rady Miasta Krasnystaw

W dniu 4 października 2018 r. w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw odbyła się XLI Sesji Rady Miasta Krasnystaw VII Kadencji. Obrady tradycyjnie otworzył Janusz Rzepka - Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw. Następnie radni przyjęli zmieniony porządek obrad i protokół poprzedniej sesji. W dalszej części Przewodniczący przedstawił informacje o działaniach podejmowanych między sesjami. Następnie informację o swoich działaniach wraz z podziękowaniami dla współpracowników i mieszkańców przedstawił Zbigniew Banaszkiewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Tuż po nim działania podejmowane w okresie między sesjami przedstawiła Hanna Mazurkiewicz – Burmistrz Krasnegostawu.

Następnie radni przystąpili do zgłaszania interpelacji i zapytań.

Jako pierwszy głos zabrał Marcin Wilkołazki – Wiceprzewodniczący Rady Miasta, który interpelował w sprawie stanu nawierzchni ul. Cegielnianej oraz doprowadzenia do przejezdności drogi na całej długości. Radny zwrócił także uwagę na niebezpieczny wyjazd z tejże drogi na obwodnicę miasta oraz zainstalowanie w tym rejonie latarni. Interesowała go także sprawa podwyżek wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracyjnych krasnostawskich przedszkoli, która zapowiadana była od przyszłego roku budżetowego.  

Paweł Mazurek interpelował w sprawie usunięcia jednego drzewka w pasie zieleni przy ul. Okrzei. Nadmienił, że znajduje się naprzeciwko chodnika do szpitala i negatywnie wpływa na bezpieczeństwo pieszych przechodzących przez przejście. Radny przekazał także prośbę od mieszkańców o umieszczenie tablicy ogłoszeniowej przy sklepie Stokrotka (dawniej Aldik) oraz zwrócenie uwagi odpowiednich organów na niedopuszczalne oblepianie drzew ogłoszeniami.

Monika Podolak interpelowała w sprawie łącznika polnego łączącego ul. Witosa z ul. Kwiatową – równoległego do ul. Wiśniowej. Radna przedstawiła prośbę mieszkańców o wytyczenie granicy wspominanej drogi.

Andrzej Dulniak skierował zapytanie do Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej o ewentualne plany budowy ul. Nadwieprzańskiej oraz interpelował do władz miasta o przedłożenie planu inwestycyjnego na 2019 rok i planu środków finansowych na realizację tych celów.

Grzegorz Brodzik przedstawił informację na temat problemu z dzikami, które w dużych grupach spacerują po terenach miasta położonych nad Wieprzem.  Zwrócił uwagę na strach mieszkańców wynikający z bliskości dzikiej zwierzyny i zniszczenia, które powodują,  wskazując na konieczność interwencji odpowiednich służb. Radny pytał także o szczegóły kontroli przeprowadzanej w Urzędzie Miasta Krasnystaw.

Na koniec interpelacje przedstawił Janusz Rzepka – Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw, który przekazał wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej nr 11 przy ul. Piłsudskiego, skierowany do Radnych Miasta Krasnystaw, o wprowadzenie do budżetu miasta kwoty 90 tys. na modernizację węzła wymiennikowego energii zasilającej ten budynek. Przedstawił także inne pismo wspólnoty dotyczące odczytów zużycia wody, dotyczące w szczególności różnicy między zużyciem faktycznym a informacją wyświetlaną na głównym liczniku. Przewodniczący skierował także pytanie do Prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego o wyjaśnienie tych różnic oraz poprosił o wyjaśnienie, czy 15 % różnicy w odczycie jest w tym przypadku normą. Rzepka złożył także zapytanie o wysokość płac pracowników obsługi miejskich przedszkoli, chcąc dowiedzieć się, czy od pierwszego lipca, otrzymali omawiane kiedyś podwyżki.

Radni dowiedzieli się, że odpowiedzi na wszystkie zapytania i interpelacje zostaną udzielone w formie pisemnej.

Na XLI Sesji Rady Miasta Krasnystaw podjęto następujące uchwały:

  • zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Krasnystaw;

  • w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty;

  • zmieniającej uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2018 roku;

  • w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

  • zmieniającej uchwałę Nr IX/72/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia Miasta Krasnystaw do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Krasnystaw – Wrota Roztocza”;

  • w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Krasnystaw i jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych;

  • w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie;

  • w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych;

  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do trzech lat.

Następnie radni przyjęli  jednogłośnie sprawozdanie z organizacji imprezy „Chmielaki Krasnostawskie” w 2018 r. oraz przystąpili do składania wolnych wniosków.

W ramach wolnych wniosków Stanisław Dębski – Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów, Agnieszka Pocińska – Bartnik – Przewodnicząca Komisji Samorządowej Spraw Społecznych, Handlu i Usług oraz Tadeusz Kiciński – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej przekazali w imieniu reprezentowanych komisji oficjalne podziękowania dla wszystkich osób, które pomagały im w pracy.

W ramach wolnych wniosków i komunikatów Burmistrz Krasnegostawu wraz z  Przewodniczącym Rady Miasta wręczyli radnym pamiątkowe dyplomy i upominki.

Następnie podziękowania i kwiaty otrzymała Hanna Mazurkiewicz, która przyjęła życzenia od radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Krasnystaw.

Kalendarz

Galeria