Zaproszenie - XLI Sesję Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 26 września 2018 r.

WA. 0002.XLI.2018

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XLI Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 4 października 2018 r. /czwartek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał:

a)      zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Krasnystaw;

b)      w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty;

c)      zmieniającej uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2018 roku;

d)       w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

e)      zmieniającej uchwałę Nr IX/72/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia Miasta Krasnystaw do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Krasnystaw – Wrota Roztocza”;

f)       w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Krasnystaw i jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych;

g)      w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie;

h)      w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

 1. Sprawozdanie z organizacji imprezy „Chmielaki Krasnostawskie” w 2018 r.;
 2. Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.
 3. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/-/ Janusz Rzepka
Kalendarz

Galeria