Zaproszenie na obrady Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Krasnystaw, dn. 24 września  2018r.Z A P R O S Z E N I E


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie, które odbędzie się w dniu 1 października 2018 r. o godzinie 1400 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw przy  Plac 3 Maja 29.


Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Konsultacje złożonych wniosków deklarujących współpracę organizacji pozarządowych w zakresie wspólnej realizacji zadań w ramach Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. oraz planowanej wysokości kwot na realizację tych zadań.
  3. Konsultacja projektu uchwały Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
    i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
  4. Informacja na temat zmian harmonogramu konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.


 Przewodniczący Miejskiej Rady Działalności
 Pożytku Publicznego

 Krzysztof Gałan

Kalendarz

Galeria