ZAPROSZENIE w XXXIX sesji Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 6 września 2018 r.

WA. 0002.XXXIX.2018


ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXIX sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 13 września 2018 r. /czwartek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Podsumowanie konkursu „Mój piękny balkon, posesja”.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
 7. Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b)      w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2018 rok;

c)      zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/273/2018 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.;

d)      w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/82/2015 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzania jej poboru w drodze inkasa;

e)      w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki opłaty;

f)       w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania;

g)      w sprawie aplikowania Miasta Krasnystaw o środki z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”;

h)      w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

 1. Informacja z wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 r. Krasnostawskiego Domu Kultury.
 2. Informacja z wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 3. Informacja z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za I półrocze 2018 r.
 4. Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.
 5. Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.
 6. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/-/  Janusz Rzepka

Kalendarz

Galeria