Inwestycje 2018 - mamy pierwsze odbiory

Jednym z ważnych zadań Władz Miasta jest przygotowywanie inwestycji m.in. drogowych. W latach 2014-2017 nakłady finansowe na budowy i remonty dróg wyniosły 9 221 116,28 zł, z czego aż 2 944 698,33 zł stanowiła kwota dotacji ze źródeł zewnętrznych. Staramy się, aby zadania były w jak największym stopniu dofinansowywane.

Miasto nie skupia się przy tym wyłącznie na własnych inwestycjach, ale i tych realizowanych przez powiat krasnostawski. Z uwagi na fakt, że część ulic w mieście podlega jurysdykcji powiatu staramy się częściowo pokrywać koszty ich remontów, aby zapewnić mieszkańcom jak najlepsze warunki do życia. W latach 2014-2017 kwota dofinansowania ze środków Miasta na modernizację dróg powiatowych wyniosła ogółem 3 541 561 zł.

Obecny rok budżetowy bez zwątpienia uznać można za przełomowy pod kątem ilości planowanych inwestycji. Prace budowlane realizowane są bardzo sprawnie. Oprócz oddania do użytku kanalizacji przy ul. Stokowej Miasto Krasnystaw zrealizowało m.in. wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Jana Czuby w Krasnymstawie oraz placu zabaw na Osiedlu Rońsko, który czeka na oficjalne otwarcie. Poniżej przedstawiamy listę inwestycji drogowych, które zostaną zrealizowane do końca roku 2018.


„Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Jana Czuby w Krasnymstawie” - budżet obywatelski

Zadanie stanowi Etap I przebudowy ul. Czuby na odcinku 200 m.

Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 30 maja br.

W ramach zadania wykonano jezdnię asfaltową i zjazdy na posesje.


„Budowa ul. Czechowicza w Krasnymstawie”

Zadanie w trakcie realizacji.

Zakres robót obejmuje budowę drogi na odcinku 241 m, w tym: budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej, budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę zjazdów na posesje. Umowny termin zakończenia robót wyznaczono na lipiec br.„Przebudowa ul. Konopnickiej w Krasnymstawie”

Przebudowa obejmuje odcinek o długości 196 m, w tym: poszerzenie jezdni, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę chodników po obu stronach jezdni.

Umowny termin zakończenia realizacji zadania 27 lipca br.

Obecnie trwają prace wykończeniowe i odbiór zadania.„Przebudowa ulicy Torowej na odcinku od ul. Gospodarczej do granic Miasta”

Zadanie obejmuje: przebudowę drogi na odcinku 930m z ułożeniem nawierzchni asfaltowej, budową oświetlenia ulicznego na odcinku 391 m, przebudowę przejazdu kolejowego, utwardzenia części pasa drogowego betonowymi płytami ażurowymi.

Umowny termin zakończenia robót: 31 lipca 2018 r.

Obecnie trwają prace wykończeniowe i odbiór zadania.


„Przebudowa ul. Szymonowicza w Krasnymstawie”

Planowane do realizacji zadanie stanowi etap I przebudowy drogi i będzie prowadzony na odcinku 291 m (od strony ul. Tokarzewskiego w kierunku ul. Bojarczuka). Zakres robót będzie obejmował wymianę krawężników, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, przebudowę zjazdów na posesje oraz urządzenie poboczy.

Planowany okres realizacji robót: od 1 sierpnia do 10 października br.

Obecnie trwa postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy.


Ponadto trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji technicznych:

  1. "Budowa drogi łączącej ul. Gospodarczą z drogą wojewódzką Nr 842 - ul. Rejowiecką w Krasnymstawie" – umowny termin realizacji zadania: 20.12.2018 r.
  2. "Przebudowa ul. Pszczelej i Błonie w Krasnymstawie" - umowny termin realizacji zadania: 30.11.2018 r.        Kalendarz

        Galeria