XXXVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r.

Krasnystaw, dnia 22 czerwca 2018 r.

WA. 0002.XXXVII.2018


ZAPROSZENIE

 Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXVII sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za rok 2017 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu.
 9. Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b)      w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2018 rok;

c) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz ustalenia szczegółowych zasad usytuowania na terenie miasta Krasnystaw miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

d)     w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta w rejonie ulic: Sikorskiego, Okrzei Mickiewicza, Poniatowskiego i Kościuszki w Krasnymstawie;

e)      w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla  Burmistrza Krasnegostawu;

f)       w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Krasnystaw;

g)      w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Krasnegostawu;

 1. Informacja na temat zamierzeń organizacyjnych szkół i przedszkoli  dla których organem prowadzącym jest Miasto Krasnystaw dotyczące przygotowania do nowego roku szkolnego 2018/2019.
 2. Informacja na temat wypoczynku letniego dla młodzieży szkolnej w 2018 r.
 3. Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.
 4. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Zakończenie obrad sesji.

  

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/-/ Janusz Rzepka

Kalendarz

Galeria