Zakończenie budowy kanalizacji na ul. Stokowej

15 czerwca 2018 roku zaplanowano zakończenie budowy i uroczyste otwarcie inwestycji p.n. ,,Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie; Zadanie III: ul. Stokowa (ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Niesieckiego, ul. Wąska, ul. Czuby, ul. Łukasińskiego)’’. Zadanie III obejmuje swym obszarem ul. Stokową i przyległe do niej ulice położone w południowo-wschodniej części Krasnegostawu. Inwestycja dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej do granic aglomeracji, o łącznej długości  L=11 km z czego sieć grawitacyjna stanowi L=10,2 km, a sieć tłoczna L=0,8 km. Kanalizacja tłoczna wyposażona została w przepompownie sieciowe w ilości 3 szt. oraz przydomowe w ilości 20 szt. wraz z przyłączami energetycznymi.

Wartość zadania wynosiła: 4 970 000 zł brutto.

Roboty realizowane były przez Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT z Rzeszowa.

Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej umożliwi przyłączenie do  kanalizacji miejskiej ok. 1330 mieszkańców tej części miasta. Zaplanowane zadanie inwestycje realizowane było  zgodnie z zatwierdzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  harmonogramem. Zastosowane rozwiązania techniczne (stosowanie przewiertów sterowanych) oraz technologiczne (przepompownie strefowe i przydomowe ),wpływają pozytywnie na efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia, jak również na innowacyjność  zrealizowanej inwestycji - powiedział Andrzej Kmicic Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Informacja o projekcie:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie realizuje Projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”, który jest największym projektem inwestycyjnym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej realizowanym w Krasnymstawie.

Całkowity koszt projektu brutto: 39.061.992 zł
Kwota dofinansowania: 20.135.517 zł
Wysokość wkładu własnego: 18.926.475 zł
w tym Miasto Krasnystaw 9.148.686 zł

Przedsięwzięcie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach miasta Krasnystaw dotychczas nieskanalizowanych, o łącznej długości sieci 36,5 km, 14 szt. przepompowni sieciowych oraz 47 szt. przepompowni przydomowych. Ponadto w inwestycji uwzględniona została modernizacja gospodarki osadowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie obejmująca rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów.

Główne cele przedsięwzięcia:

- ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji do wody i gleby.

- wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej.

- wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych.

- rozwój turystyki i agroturystyki na objętym inwestycją obszarze.
Kalendarz

Galeria