XXXVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw

XXXVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw odbyła się 30 maja 2018 r. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw - Janusz Rzepka. Radni przyjęli skorygowany porządek posiedzenia oraz protokół poprzedniej sesji. 

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Miasta przedstawił informację o działaniach podejmowanych między sesjami. Następnie radni przystąpili do zgłaszania interpelacji i zapytań.

Jako pierwszy zabrał głos Zbigniew Banaszkiewicz, który zwrócił uwagę na brak możliwości wynajęcia kontenerów na odpady poremontowe oraz niemożność bezpłatnego wywozu azbestu. Zapytał też o termin rozpoczęcia remontu ul. Szymonowicza oraz o to, czy nie nałoży się z modernizacją ul. Granicznej. W odpowiedzi usłyszał, że kontenery były stosowane, ale nie cieszyły się zainteresowaniem ze względu na koszt wynajmu. Na realizację zadania Szymonowicza ogłoszono już przetarg. Miasto Krasnystaw czeka jeszcze na informację o przetargu na ul. Graniczną, którym zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych.

Następnie Marcin Wilkołazki - Wiceprzewodniczący Rady Miasta interpelował odnośnie nieskończonego chodnika przy świeżo remontowanej ul. Konopnickiej. Radny otrzymał odpowiedź, że chodnik został wykonany w granicach pasa drogowego Miasta Krasnystaw, a wykonanie pozostałej części infrastruktury należy do zadań powiatu. W odpowiedzi na kolejną interpelację poinformowano go, że budynek gospodarczy przy boiskach znajdujących się na ul. Sikorskiego został ujęty w przygotowanej dokumentacji projektowej.

Grzegorz Brodzik interpelował w sprawie modernizacji centralnego ogrzewania przy Placu 3 Maja oraz stosowania się do zarządzenia premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie wywieszania do końca roku flag państwowych na budynkach, z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Radny interpelował także w sprawie możliwości pozyskania środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej na wyposażenie szkół, a także udostępniania publicznego i aktualizacji danych dotyczących zarządów oraz rad miejskich spółek.

Radny otrzymał na sesji poniższe odpowiedzi. Miasto Krasnystaw w ubiegłym roku przystąpiło do projektu, w ramach którego otrzymało środki na wyposażenie szkół. Wspomniana inwestycja zakończy się w następnym roku. Uwaga na temat udostępniania i aktualności danych ma zostać przekazana do władz spółek. Natomiast akt prawny odnoszący się do flagi narodowej dotyczy jedynie administracji rządowej.

Później Andrzej Dulniak wypowiadał się w sprawie zamontowania progu zwalniającego na ul. Spacerowej i wodzie stojącej w zagłębieniach parkingu przy ulicy Piłsudskiego oraz przy rondzie z ulicą Borową. Pytał także o brak imprez na Rynku i ulicy Rzecznej oraz zagospodarowanie placu zabaw na osiedlu Rońsko. Złożył też zapytania w sprawie kanalizacji na ulicy Nadwieprzańskiej oraz możliwości uruchomiania sprzedaży na dawnym placu targowym. W odpowiedzi usłyszał, że sprawa progu zwalniającego zostanie skonsultowana z policją, a miejsca zalegania wody sprawdzone. Kierownictwo Urzędu Miasta przedstawiło problemy dotyczące otwarcia punktu turystycznego oraz informację o wydzierżawieniu kiosku handlowego w Rynku Miejskim. Radny dowiedział się również, że plac zabaw nie został jeszcze oficjalnie otwarty, a kanalizacja zostanie wykonana do końca września.

Agnieszka Pocińska – Bartnik po raz kolejny interpelowała w sprawie Starorzecza Rzeki Żółkiewka. Radna dowiedziała się, jakie prace wykonywane są w ramach porządkowania tego terenu. Radny Paweł Mazurek interpelował w sprawie postawienia stacji rowerowych na terenie miasta. Kierownictwo Urzędu przedstawiło plany dotyczące zamontowania stacji rowerowej przy Dworku Starościńskim. Inne miejsca są jeszcze rozważane. Przypomniano także, że wypożyczalnia funkcjonuje obecnie przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5. Janusz Rzepka - Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw interpelował w sprawie wykonania zatoczek parkingowych przy  ul. PCK, a  Krystyna Oleśniewicz - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta ponowiła interpelację w sprawie montażu ograniczników przy chodniku na ul. Sobieskiego (zatoczka przy przychodni).

Radni zostali poinformowani, że odpowiedzi na pozostałe interpelacje zostaną udzielone w formie pisemnej oraz udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krasnystaw.

W kolejnym punkcie obrad Rada Miasta przyjęła następujące uchwały:

a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2018 rok;

c) zmieniającą Uchwałę Nr XXXIV/273/2018 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.;

d) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Poniatowskiego, Szkolnej i Kościuszki w Krasnymstawie;

e) w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

f) w sprawie odstępstwa od spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Miasta Krasnystaw.

Wszystkie uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie.

Radni przyjęli także:

  • Informację z działalności spółek Gminy Miasta Krasnystaw za 2017 r. i zamierzenia na rok 2018: Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Spółka z o.o. w Wincentowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie;
  • Informację z pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 r.

Nie została jedynie przyjęta informacja z działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Kalendarz

Galeria