XXXV Sesja Rady Miasta Krasnystaw

XXXV Sesja Rady Miasta Krasnystaw odbyła się 27 kwietnia 2018 r. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw - Janusz Rzepka. Następie odczytano informację komisarza wyborczego, po czym radni przyjęli skorygowany porządek posiedzenia oraz protokół poprzedniej sesji.

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Miasta przedstawił informacje o działaniach podejmowanych między sesjami, a po nim podobną relację przedstawił Edward Kawęcki - Zastępca Burmistrza Krasnegostawu. Następnie radni przystąpili do zgłaszania interpelacji i zapytań.

Jako pierwszy głos zabrał Janusz Rzepka, który pytał o zasadność nawiezienia ziemi na teren Błoni przy ulicy Kościuszki oraz termin zagospodarowania tego terenu. Dodatkowo dopytywał o status prawny działki oraz występowanie fauny i flory, której naruszenie mogłoby zaszkodzić realizacji inwestycji. Poprosił także o odpowiedź w sprawie możliwości zagospodarowania obszaru po dawnym dworcu kolejowym.

Później Marcin Wilkołazki – Wiceprzewodniczący Rady Miasta interpelował w sprawie stanu ul. Witosa w Krasnymstawie. W szczególności odniósł się ubytków w drodze na odcinku od numeru 3 do 17.

Tuż po nim zapytanie złożył Paweł Mazurek, który dopytywał o szczegółowe działania w sprawie zapewnienia oświetlenia na terenie ciągów pieszych przy KSM oraz w okolicach ul. Okrzei 10-15. Interpelował także o wykonanie napraw w nawierzchni ul. Tytoniowej, gdzie zapadł się fragment jezdni oraz poruszył temat udostępniania mieszkańcom szkolnych boisk i hal sportowych. Ostatnie pytanie radnego dotyczyło atrakcyjności rynku miejskiego oraz możliwości jego zagospodarowania. Zaproponował m.in. ponowne umieszczenie tam szaletu miejskiego.

Następnie głos zabrała Agnieszka Pocińska – Bartnik, która prosiła o udostępnienie konkretnych informacji w sprawie przejścia i chodnika na ulicy Lwowskiej, a także ponowne oczyszczenie starorzecza rzeki Żółkiewka. Zauważyła również potrzebę naprawy nawierzchni asfaltowej na ul. Podwale.

Następnie Grzegorz Brodzik prosił o udzielenie wiadomości na temat audytu wewnętrznego w Towarzystwie Budownictwa Społecznego oraz przedstawił informację, którą otrzymał na temat zewnętrznej kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Krasnystaw. Chciał wiedzieć czego dotyczyła oraz jakie były jej wyniki. Złożył również zapytanie w sprawie korzystania z pieczy zastępczej przez dzieci na terenie Krasnegostawu. Interesowało go czy wsparcie jest wystarczające oraz ile dzieci korzysta ze środków przeznaczonych na ten cel. Następnie pytał o remonty mieszkań, na które zabezpieczono pieniądze w budżecie Miasta Krasnystaw.

Głos zabrał również Stanisław Dębski, który interpelował o oznakowanie drogi krajowej na trasie Chełm – Zamość, możliwość zainstalowania pomostu dla kajaków na rzece Wieprz oraz potrzebę przeprowadzenia z sąsiednimi gminami rozmów na temat poszerzenia podstrefy ekonomicznej.

Tuż po nim Monika Podolak pytała o miejsce umieszczania na terenie Miasta zakupionej huśtawki dla niepełnosprawnych dzieci. Interpelacje złożyła także Krystyna Oleśniewicz - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta, która prosiła o skrócenie rabatki z kwiatami znajdującej się obok Sklepu Aldik oraz pytała o możliwość utworzenia punktu Obsługi Klienta PGE w Krasnymstawie.

Jako ostatnia wypowiedziała się Ewa Kwiecień, która zgłosiła potrzebę działań mających na celu uporządkowanie miejsca odpoczynku mieszkańców tzw. skarpy.

W kolejnym punkcie obrad Rada Miasta przyjęła następujące uchwały:

a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2018 rok;

c) zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/273/2018 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.;

d)  w sprawie zasad używania herbu Miasta Krasnystaw;

e) w sprawie podziału Miasta Krasnystaw na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

f)  w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krasnystaw na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025”;

g) w sprawie Programu Aktywizacja i Integracja na lata 2018-2020;

h) w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2018-2020;

i) w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Burmistrza Krasnegostawu. Wszystkie uchwały oprócz występującej pod punktem h) zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Miasta Krasnystaw.

Radni przyjęli także: Informację o bezpieczeństwie publicznym i przeciwpożarowym za 2017 r.; Informację o zamierzeniach technicznych szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Krasnystaw dotyczące przygotowania do nowego roku szkolnego 2018/2019; Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej za 2017 r. oraz zamierzenia na 2018 r.; Sprawozdanie z działań na rzecz promocji Miasta za 2017 r.; Informację o pracy Rady Seniorów Miasta Krasnystaw za 2017 r.

W punkcie przewidzianym na wolne wnioski Janusz Rzepka poruszył temat sygnalizacji świetlnej oraz bezpieczeństwa na drogach w Krasnymstawie. Na pytania, które pojawiły się w toku dyskusji odpowiedział Janusz Pudźwa - zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie. Przewodniczący przedstawił również prośbę Państwowej Straży Pożarnej o dofinansowanie zakupu samochodu.

Na koniec Grzegorz Brodzik złożył wniosek o niepodejmowanie działań przetargowych na budowę łącznika pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Królowej Jadwigi wraz z kanalizacją oraz wodociągiem do momentu otrzymania dotacji zewnętrznej na ten cel.

W ostatniej części obrad Edward Kawęcki oraz kierownictwo Urzędu Miasta Krasnystaw udzielali odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Kalendarz

Galeria