XXXIV SESJA RADY MIASTA KRASNYSTAW

Krasnystaw, dnia 8 marca 2018 r.

WA. 0002.XXXIV.2018

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXIV sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 15 marca 2018 r. /czwartek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b)      w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2018 rok;

c)      w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.;

d)      w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Krasnystaw” oraz przyjęcia zasad i trybu nadawania oraz pozbawiania tego tytułu;

e)      w sprawie zasad używania herbu Miasta Krasnystaw;

f)       w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2018 r.;

g)      w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Rejowieckiej, Gospodarczej, Torowej, Kwiatowej i Witosa w Krasnymstawie;

h)      w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat;

i)       w sprawie podziału Miasta Krasnystaw na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

j)       zmieniająca uchwałę Nr IX/72/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia Miasta Krasnystaw do Lokalnej Organizacja Turystycznej „Krasnystaw – Wrota Roztocza”

 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2017 r. Krasnostawskiego Domu Kultury.
 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2017 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 3. Informacja z działalności za 2017 r. Krasnostawskiego Domu Kultury oraz zamierzenia na 2018 r.
 4. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz zamierzenia na 2018 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 2017 r.
 6. Informacja z działalności za 2017 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zamierzenia na 2018 r.
 7. Informacja o sytuacji na rynku pracy w mieście Krasnystaw wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
 8. Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.
 9. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Zakończenie obrad sesji.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


/-/  Janusz Rzepka
Kalendarz

Galeria