Posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

W dniu 1 marca 2018 r. w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw zwołano posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. Obrady prowadziła Magdalena Typiak — Zastępca Przewodniczącego MRDPP.

Główną kwestią podniesioną na spotkaniu było omówienie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2018 r.". Rada przyjęła projekt jednogłośnie.

Następnie dyskutowano nad Uchwałą Rady Miasta w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Krasnystaw” oraz przyjęcia zasad i trybu nadawania oraz pozbawienia tego tytułu. Projekt przeszedł z zaproponowanymi zmianami.

Obrady zakończyły się omówieniem zadań Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz przyjęciem Planu Pracy na 2018 rok.

Zdjęcia: Anna Bociong

Kalendarz

Galeria