Zaproszenie - Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Krasnystaw, 23.02.2018 r.


Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - IV kadencji, które odbędzie się w dniu 1 marca 2018 r. o godz. 1400 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Krasnystaw przy  Plac 3 Maja 29.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Opinia MRDPP do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2018 r.

3. Opinia MRDPP do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Krasnystaw” oraz przyjęcia zasad i trybu nadawania oraz pozbawiania tego tytułu.

4. Omówienie zadań MRDPP – przyjęcie Planu Pracy na 2018 rok.

5. Wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Miejskiej Rady

Działalności Pożytku Publicznego

Krzysztof  Gałan
Kalendarz

Galeria