XXXIII SESJA RADY MIASTA KRASNYSTAW

Krasnystaw 12  lutego 2018 r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXIII sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 r. /czwartek/ o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Krasnymstawie.
 3. Ślubowanie nowo wybranego radnego.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
 8. Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b)      w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2018 rok;

c)      w sprawie podziału miasta Krasnystaw na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;

d)      w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Krasnystaw;

e)      w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta Krasnystaw na lata 2018-2021”

f)       w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Miasta Krasnystaw;

g)      w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów Burmistrza Krasnegostawu dla uzdolnionych uczniów;

 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Krasnystaw w 2017 r.
 2. Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw za 2017 r.
 3. Sprawozdania z wykonania planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw oraz sprawozdanie z wykonania planu pracy Rady Miasta Krasnystaw za 2017 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Krasnystaw podjętych w 2017 r.
 5. Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.
 6. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/-/  Janusz Rzepka
Kalendarz

Galeria