Informacja dla użytkowników wieczystych

W związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. (wynoszącego 4271,51 zł) informuję, że bonifikata od opłaty rocznej za 2018 r. przysługiwać będzie osobom fizycznym, będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 2 135,76 zł tj. 50% w/w wynagrodzenia.  Za gospodarstwo domowe uważa się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. 

Termin składania wniosków o bonifikatę upływa z dniem 1 marca 2018 r.

Druk wniosku o bonifikatę dostępny jest w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29 (obok wejścia głównego do urzędu), oraz na stronie BIP urzędu. Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska, Plac 3 Maja 29, pok. nr 30, tel. 82 576 21 57 wewn. 161, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
Kalendarz

Galeria