Ostatnie dni składania ofert przez organizacje pozarządowe

W styczniu mija termin składania ofert w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań organizacji pożytku publicznego Miasta Krasnystaw w roku 2018. Dokumenty należy złożyć w czasie pracy Urzędu Miasta (do 15:30) najpóźniej w dniu 15 stycznia. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem pisma powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty Konkurs Ofert 2018 – nazwa i numer zadania”.

Dokumenty mogą składać organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w zakresie ustalonych zadań, na terenie Miasta i dla mieszkańców Krasnegostawu. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty realizujące pomoc w następujących dziedzinach:

  • ochrona, promocja zdrowia i przeciwdziałanie patologiom społecznym
  • pomoc społeczna
  • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  • polityka społeczna
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym
  • oświata, wychowanie, turystyka i krajoznawstwo
  • kultura, sztuka oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

Na zadania wybrane w drodze konkursu, przeznaczone zostaną środki finansowe w wysokości 201 000 zł.

https://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/index.php?id=713&p1=szczegoly&p2=1223877

Kalendarz

Galeria