XXXII Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Na Sali Sejmikowej, 21 grudnia 2017 r., odbyła się XXXII Sesja Rady Miasta Krasnystaw. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Janusz Rzepka. Po przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu poprzedniej sesji Krzysztof Gałan - Sekretarz Miasta poprosił o uzupełnienie obrad o punkt k) dotyczący uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.

W dalszej części obrad Przewodniczący przedstawił informację o działaniach podejmowanych między sesjami, a tuż po nim informację o własnych szeroko zakrojonych działaniach przekazała Hanna Mazurkiewicz - Burmistrz Krasnegostawu.

Następnie radni przystąpili do zgłaszania interpelacji i zapytań. Jako pierwszy głos zabrał Andrzej Dulniak, który pytał ponowie o stan podłoża na terenie placu zabaw na Osiedlu Rońsko, godziny korzystania oraz poprosił o zamontowanie tam lamp oświetleniowych.

Marcin Wilkołazki w interpelacji kolejny raz poruszył kwestię organizacji miejskiego lodowiska. Upewnił się także, że miasto planuję w przyszłości budowę syntetycznego lodowiska oraz dopytał, ile wynoszą koszty tradycyjnego. Zbigniew Banaszkiewicz zapytał się, czy Miasto zamierza ubiegać o środki z programów: Infrastruktura Domów Kultury, Edukacja Kulturalna i Kultura Ludowa.

Stanisław Dębski pytał o działania pracowników w kierunku pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego na termomodernizację budynków. Chciał także wiedzieć jaka liczba osób skorzystała na ulgach podatkowych dla rozpoczynających działalność gospodarczą oraz czy przewidywana jest budowa kanalizacji na ulicy Wąskiej. Później głos zabrał Tadeusz Kiciński, który interpelował w sprawie zaniedbania terenu Przedmieścia Zakręcie, a w szczególności ulic Wspólnej, Kilińskiego i Kaczej. Ostatnie interpelacje złożył Edward Kawęcki, który pytał o plan obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz o przyszłość pomnika znajdującego się na miejskim rynku.

W kolejnym punkcie obrad Rada Miasta przyjęła uchwały:

• w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

• w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;

• zmieniająca Uchwałę Nr XXI/175/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.;

• w sprawie wydatków budżetu Miasta, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego;

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.;

• w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Krasnystaw na 2018 r.

• w sprawie planu wydatków w 2018 r. na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Krasnystaw na lata 2016-2020;

• w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krasnystaw;

• w sprawie uchwały budżetowej Miasta na 2018 rok;

• w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Krasnystaw na 2018 rok.

Wszystkie uchwały zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Miasta.

Radni przyjęli także plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r., plany pracy Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw na 2018 r. oraz informację o roszczeniach odszkodowawczych, zgłoszonych przez właścicieli gruntów, powstałych w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź jego zmiany oraz o wydanych w tej sprawie decyzjach w okresie od 15.12.2016 r. do 12.12.2017 r.

W punkcie przewidzianym na wolne wnioski Przewodniczący Rady Miasta Janusz Rzepka przedstawił apel do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o działania zwiększające bezpieczeństwo na obwodnicy Krasnegostawu, gdzie w ostatnim czasie doszło do tragicznego wypadku. Radni jednogłośnie poparli apel, po czym przystąpili do składania wolnych wniosków.

Zbigniew Banaszkiewicz wysunął propozycję przejęcia przez Miasto zarządzania drogą Graniczną na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ul. Bojarczuka. Zwrócił także uwagę na możliwość wystąpienia w najbliższym czasie obfitych opadów śniegu, mogących stworzyć problemy komunikacyjne na drogach.

Wiceprzewodniczący Wilkołazki skierował na koniec prośbę do radnych o częstsze sprawdzanie skrzynek e-mail, na które wysyłane są istotne wiadomości m.in. z Biura Rady Miasta. W ramach wolnych wniosków głos zabrał także Sekretarz Miasta - Krzysztof Gałan, który przedstawił idee utworzenia miejskiego repozytorium cyfrowych materiałów, dotyczących Chmielaków Krasnostawskich oraz omówił remonty wykonane w przedszkolach i żłobkach, wraz z potrzebami w tym zakresie w latach przyszłych.

W ostatniej części obrad Burmistrz Miasta oraz kierownictwo Urzędu Miasta udzielało odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Kalendarz

Galeria