XXXII Sesji Rady Miasta Krasnystaw

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXII sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 r. /czwartek/ o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczących o działaniach podejmowanych między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b)      w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;

c)      zmieniająca Uchwałę Nr XXI/175/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.;

d)      w sprawie wydatków budżetu Miasta, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego;

e)      w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.;

f)       w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Krasnystaw na 2018 r.

g)      w sprawie planu wydatków w 2018 r. na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Krasnystaw na lata 2016-2020;

h)      w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krasnystaw;

i)       w sprawie uchwały budżetowej Miasta na 2018 rok;

j)       w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Krasnystaw na 2018 rok.

 1. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.
 2. Przyjęcie planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw na 2018 r.
 3. Informacja o roszczeniach odszkodowawczych, zgłoszonych przez właścicieli gruntów, powstałych w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź jego zmiany oraz o wydanych w tej sprawie decyzjach  w okresie od 15.12.2016 r. do 12.12.2017 r.
 4. Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.
 5. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/-/ Janusz Rzepka
Kalendarz

Galeria