XXXI Sesja Rady Miasta

W środę 29 listopada 2017 r. na Sali Sejmikowej odbyła się XXXI Sesja Rady Miasta Krasnystaw. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Janusz Rzepka.

Po przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu poprzedniej sesji kierownik Paweł Pastuszak poprosił o wyłączenie z obrad punktu dotyczącego przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy: Wspólnej, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Rybiej, Kołowrót i Kościuszki w Krasnymstawie. W dalszej części obrad Przewodniczący przedstawił informację o działaniach podejmowanych między sesjami, a tuż po nim informację o własnych działaniach przekazała Burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz.

Następnie radni przystąpili do zgłaszania interpelacji i zapytań. Grzegorz Brodzik interpelował w sprawie realizacji przez Miasto programu „Mieszkanie +”, zgłosił także zapytanie na temat strefy ekonomicznej Euro Park Mielec w Krasnymstawie oraz korzyści finansowych ze wdrożonego przez miasto systemu „Sowa”. Chciał także wiedzieć, w jakiej wysokości procentowej i kwotowej są oszczędności w dziale pomocy społecznej po wprowadzaniu programu 500 +. Radny zgłosił również zapytanie w sprawie Miejskiego Programu Rewitalizacji zawierającego elementy ochrony środowiska.

Marcin Wilkołazki pytał o szczegółowe założenia projektu technicznego budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego na osiedlu Chmielna I oraz czasie realizacji tej inwestycji. Wiceprzewodniczący interpelował także w sprawie otrzymania informacji na temat zagospodarowania materiału rozbiórkowego pochodzącego z modernizacji chodników przy ulicy Mostowej w Krasnymstawie oraz wnioskował o udzielenie informacji odnośnie renowacji sekcji wojennej cmentarza parafialnego.

Krystyna Oleśniewicz interpelowała w sprawie bezpiecznego przejścia ludzi chorych i niepełnosprawnych do budynku przychodni ZOZ przy ulicy Sobieskiego. Ewa Kwiecień złożyła zapytanie w sprawie stanu chodnika, garbu na ulicy Granicznej i wyglądu ulicy Lwowskiej w kontekście ulokowanego przy niej skupu złomu. Radna chciała także uzyskać informację na temat terminu zakończenia remontu mostu na Wieprzu. Agnieszka Pocińska - Bartnik interpelowała w sprawie przebiegu realizacji uchwały Rady Miasta dotyczącej "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Krasnystaw" oraz pytała o możliwość zainstalowania czujnika powietrza na rynku.

Tadeusz Kiciński złożył zapytanie w sprawie braków oświetlenia na ulicy Kościuszki. Andrzej Dulniak pytał o przygotowanie miasta do nadchodzącej zimy. Interesowały go również szczegóły dotyczące dostarczania ziemi na teren budowy placu zabaw na Osiedlu Rońsko, sugerując, że firma tworzy podłoże na bazie gliny. Chciał również wiedzieć, dla jakich pojazdów przystosowane są parkingi przy ulicy Piłsudskiego oraz Poniatowskiego, widząc potrzebę ustanowienia tam zakazu postoju dla busów i autobusów. Ostatnie interpelacje złożył Stanisław Dębski, który pytał o działania Rady Rozwoju Miasta, chcąc poznać zasadność istnienia gremium oraz o możliwość powstania w Krasnymstawie oddziału uczelni wyższej.

W kolejnym punkcie obrad Rada Miasta przyjęła uchwały:

 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw
 • budżetową Miasta na 2017 rok
 • zmieniającą Uchwałę Nr XXI/175/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 grudnia 2016 r.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.
 • w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do trzech lat
 • w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie
 • zmieniającą uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2017 roku

Wszystkie uchwały zostały przyjęte przez Radę Miasta. Radni przyjęli też informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Krasnystaw za rok szkolny 2016/2017 oraz raport z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie budżetu Miasta na 2017 rok.

W punkcie przewidzianym na wolne wnioski Przewodniczący przedstawił informację o sejmowym projekcie zmiany ustawy o samorządzie gminnym, który uniemożliwia tymczasowo działania w sprawie zmiany statutu miasta. Janusz Rzepka przedstawił też wniosek Komisji Mieszkaniowej TBS w sprawie potrzeby powołania nowego członka tego gremium spośród radnych miejskich.

Radny Brodzik wnioskował o informację na temat przeprowadzania "Miejskiego Programu Rewitalizacji miasta Krasnystaw na lata 2016-2023". Tomasz Tylus złożył wniosek o ponowną odpowiedź na interpelację dotyczącą remontu ulicy Marii Konopnickiej oraz poprosił o doprecyzowanie informacji na temat stanu cmentarza żydowskiego na ul. Rejowieckiej. Marcin Wilkołazki zaproponował, aby tą sprawą zajęła się Komisja Samorządowa Spraw Społecznych, Handlu i Usług.

W ostatniej części obrad kierownictwo Urzędu Miasta udzielało odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Kalendarz

Galeria