XXXI Sesja Rady Miasta Krasnystaw

                                                                                            Krasnystaw, dnia 22 listopada 2017 r.

                                                                  ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXI sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. /środa/ o godz. 11:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad sesji.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji.

4.    Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych miedzy sesjami.

5.    Informacja Przewodniczących o działaniach podejmowanych między sesjami.

6.    Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

7.    Interpelacje i zapytania radnych.

8.    Podjęcie uchwał:

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b)    w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;

c)    zmieniająca Uchwałę Nr XXI/175/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.;

d)    w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie;

e)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do trzech lat;

f)    w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.;

g)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie;

h)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie;

i)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie;

j)    zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2017 roku;

k)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy: Wspólnej, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Rybiej, Kołowrót i  Kościuszki w Krasnymstawie;

9.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Krasnystaw za rok szkolny 2016/2017.

10.    Informacja dotycząca analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 r.

11.    Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie budżetu Miasta na  2017 r.

12.    Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.

13.    Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15.    Zakończenie obrad sesji.

                                                                                      PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  

                                                                                                 /-/ Janusz Rzepka
Kalendarz

Galeria