ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie, które odbędzie się w dniu 9 listopada 2017r. o godzinie 1400 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw przy  Plac 3 Maja 29.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Opinia Rady Pożytku do projektu Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
  3. Zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału
    w pracach komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach w 2018  roku.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

 o godz. 15.00

Warsztaty szkoleniowe na temat prawidłowości wypełniania ofert, rozliczania zadań oraz sporządzania sprawozdań z dotacji otrzymanych z budżetu Miasta na realizację zadań pożytku publicznego.


Z poważaniem
 Przewodniczący Miejskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego

Krzysztof Gałan
Kalendarz

Galeria