IX Sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw


                                                                                              Krasnystaw, dnia 4 października 2017 r.                                                                          ZAPROSZENIE

Na podstawie § 12 oraz § 13 Statutu Rady Seniorów Miasta Krasnystaw stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/261/2014 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie  powołania Rady Seniorów Miasta Krasnystaw oraz nadania jej statutu ( Dz. Urz. Woj. Lub z 2014 r. poz. 889) zwołuję IX Sesję Rady Seniorów Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu  11 października 2017 r. /środa/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy ul. Plac 3 Maja 29.Porządek obrad

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Seniorów Miasta Krasnystaw.

4.      Informacja przewodniczącej o działaniach podejmowanych między sesjami.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Zdrowie seniora – informacja dotycząca reformy służby zdrowia.

7.      Działalność MOPS – ocena zasobów pomocy społecznej – zamierzenia na przyszłość.

8.      Informacja z realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2017 r.

9.      Informacja o organizacji i efektach imprezy „Chmielaki Krasnostawskie”.

10.  Informacja dotycząca możliwości zorganizowania V Senioriady.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.  Wolne wnioski i sprawy różne.

13.  Zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Seniorów

/-/  Urszula Hus

Kalendarz

Galeria