XXX Sesja Rady Miasta

6 października odbyła się XXX Sesja Rady Miasta Krasnystaw. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Janusz Rzepka.  Po przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji Przewodniczący przedstawił informację o działaniach podejmowanych między sesjami. W kolejnym punkcie sesji informację o swoich działaniach przybliżyła Burmistrz Hanna Mazurkiewicz.

Następnie radni przystąpili do zgłaszania interpelacji i zapytań. Marcin Wilkołazki zgłosił problem złego stanu ścieżki rowerowej położonej na szlaku Green Velo. Grzegorz Brodzik zapytał się o sposób zagospodarowania miejsc po czterech wyciętych drzewach i o wgłębienia w nawierzchni parku miejskiego. Interesował go również termin montażu huśtawki dla osób niepełnosprawnych. Tomasz Tylus apelował o podjecie prac remontowych na ulicy Konopnickiej, zabezpieczenie przed dewastacją cmentarza żydowskiego oraz umieszczenie na stronie internetowej miasta wykazu dróg i ich właścicieli. Ponadto dopytywał się o wysokość czynszu za kiosk w parku oraz o wsparcie przekazane przez Miasto na organizację konferencji przygotowanej przez Muzeum Regionalne w Krasnymstawie oraz na biegi  Caritasu. Natomiast Andrzej Dulniak interpelował w sprawie konieczności budowy ulicy Nadwieprzańskiej i Czechowicza oraz stanu parkingu na ulicy Głowackiego. Dwa zapytania złożyła również Ewa Kwiecień, która dopytywała o dalszy remont ulicy Krakowskie Przedmieście oraz o termin remontu kapliczki. Monika Podolak interesowała się stopniem zaawansowania działań w kierunku rozbudowy oświetlenia na ulicach Ułańskiej i Bohaterów Września. Zbigniew Banaszkiewicz interesował się terminem remontu ulicy Szymonowicza, wprowadzeniem systemu reklamacji oświetlenia ulicznego i planami remontu sali sejmikowej. Agnieszka Pocińska – Bartnik apelowała o inwestycje w starorzecze Żółkiewki, wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Lwowskiej oraz o wyjaśnienia dotyczące zasad zbywania mieszkań przez TBS. Na zakończenie Tadeusz Kiciński prosił o informacje o ewentualnych szkodach w mieście po ostatnich wichurach.

W kolejnym punkcie obrad Rada Miasta przyjęła uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw; zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;

zmiany Uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.; udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk; aplikowania Miasta Krasnystaw o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 w ramach Działania 13.3  Rewitalizacja obszarów miejskich.

Następnie Radni przyjęli jeszcze: Informację z realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2017 r., informację z wykonania planu finansowego Krasnostawskiego Domu Kultury za I półrocze 2017 r., informację z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017 r. oraz Sprawozdanie z organizacji imprezy „Chmielaki Krasnostawskie” w 2017 r.

W ostatniej części obrad Burmistrz Hanna Mazurkiewicz, Zastępca Burmistrza Wojciech Kowalczyk, Skarbnik Patrycja Zdybel, Sekretarz Miasta Krzysztof Gałan oraz kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta i jednostek miejskich udzielali odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Kalendarz

Galeria