XXX sesja Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 28 września 2017 r.

WA. 0002.XXX.2017

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXX sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 6 października 2017 r. /piątek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych miedzy sesjami.
 5. Informacja Przewodniczących o działaniach podejmowanych między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał:
      a)      w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
      b)      w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;
      c)      zmieniająca Uchwałę Nr XXI/175/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie
               udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.;
      d)     w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk;
      e)     w sprawie aplikowania Miasta Krasnystaw o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego
              Województwa Lubelskiego 2014-2020 w ramach Działania 13.3  Rewitalizacja obszarów miejskich;
 1. Informacja z realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2017 r.
 2. Informacja z wykonania planu finansowego Krasnostawskiego Domu Kultury za I półrocze 2017 r.
 3. Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017 r.
 4. Sprawozdanie z organizacji imprezy „Chmielaki Krasnostawskie” w 2017 r.
 5. Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.
 6. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/-/ Janusz Rzepka
Kalendarz

Galeria