MIASTO KRASNYSTAW POZYSKAŁO ŚRODKI NA AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ OSÓB POTRZEBUJACYCH WSPARCIA

Informujemy,iż w dniu 04.08.2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Krasnymstawie podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie  na realizację projektu „Aktywność popłaca”. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.


Realizację projektu rozpoczynamy 1 listopada 2017r.

Głównym celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 80 klientów MOPS w Krasnymstawie wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji i integracji społecznej oraz zawodowej od listopada 2017 do września 2020 roku.

Wdrożone zostaną trzy narzędzia wsparcia:

1. Program Aktywizacja i Integracja

2. Program Aktywności Lokalnej

3. Indywidualne programy zatrudnienia CIS

Całkowita wartość projektu – 1 440 285,80 zł.; kwota dofinansowania 1 224 242,93 zł.
Kalendarz

Galeria