XXIX Sesja Rady Miasta

15 września odbyła się XXIX Sesja Rady Miasta Krasnystaw. Obrady rozpoczęły się uroczystym akcentem – rozstrzygnięciem konkursu „Mój piękny balkon, posesja” organizowanym przez Radę Miasta i Urząd Miasta. Po odczytaniu protokołu przez Przewodniczącą Komisji Konkursowej – Radną Agnieszkę Pocińską-Bartnik, Burmistrz Hanna Mazurkiewicz wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Januszem Rzepką wręczyli nagrody i pamiątkowe dyplomy laureatom konkursu. Następnie Rada przyjęła porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji, a Przewodniczący przedstawił informację o działaniach podejmowanych między sesjami. W kolejnym punkcie sesji informację o swoich działaniach przedstawiła Burmistrz Hanna Mazurkiewicz.

Następnie radni przystąpili do zgłaszania interpelacji i zapytań. Grzegorz Brodzik interpelował w sprawie realizacji przez Miasto programu „Mieszkanie +”, a także zgłosił problem złego stanu oświetlenia ulicznego przy ulicy Sobieskiego i Chmielnej. Pytał również o kroki prawne podjęte przez Miasto w sprawie nieprawnego użycia nazwy „Chmielaki” przez gminę Wilków, o stan realizacji remontów w miejskich przedszkolach, o etap wdrażania projektu informatyzacji Miasta oraz o plany zagospodarowania budynku po firmie Coratex. Zgłosił również problem braku bezpiecznego dojścia do przejścia dla pieszych na ulicy Okrzei z osiedla Jagiellońskiego. Monika Podolak interpelowała w sprawie potrzeby utworzenia zatoczki parkingowej przy zalewie Lubańka oraz pytała o etap realizacji remontu nawierzchni na ulicy Torowej.

Marcin Wilkołazki zgłosił problem tarasowania wejść do sklepów przez stoiska handlowe podczas Chmielaków Krasnostawskich. Pytał o szczegóły przebudowy mostu, w tym o zwężenie jezdni kosztem chodnika oraz o ewentualne plany utworzenia pasa dla rowerzystów. Chciał również wiedzieć czy remont ulicy Bohaterów Września będzie kontynuowany. Zbigniew Banaszkiewicz zgłosił problem braku wystarczającej ilości miejsc siedzących podczas Chmielaków oraz pytał o plany organizatorów odnośnie kontunuowania formuły koncertów w Rynku Miejskim.

Tomasz Tylus chciał wiedzieć, dlaczego Urząd Miasta nie zaproponował radnym udziału w Kongresie Kultury Województwa Lubelskiego. Tadeusz Kiciński interpelował w sprawie złego stanu Starorzecza Wieprza oraz pytał o planowany termin zakończenia remontu mostu. Andrzej Dulniak zgłosił problem złego stanu technicznego schodów przy sklepach na ulicy Matysiaka oraz pytał o termin ustawienia znaku na parkingu przy ulicy Piłsudskiego. Stanisław Dębski zgłosił potrzebę podania do publicznej wiadomości informacji na temat zespołu do spraw zarządzania kryzysowego.

W kolejnym punkcie obrad Rada Miasta przyjęła uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw; zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok; zmiany Uchwały Nr XXI/175/2016  Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.; zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Krasnystaw; zmiany uchwały w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego; aplikowania Miasta Krasnystaw o środki z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”; a także zmiany uchwały w sprawie powołania i nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Krasnystaw. Następnie Rada przyjęła jeszcze Informację o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku.

W punkcie przewidzianym na wolne wnioski radny Grzegorz Brodzik złożył w imieniu Klubu Radnych PZK ponowny wniosek o ustalenie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków według taryfy dla gospodarstw domowych z terenu miasta Krasnystaw, a także wniosek o wpisanie do Statutu Miasta hejnału jako symbolu Krasnegostawu oraz daty 1 marca jako oficjalnego święta Miasta. Z kolei Przewodniczący Janusz Rzepka zaapelował o pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego, który ucierpiał wskutek nawałnic.

W ostatniej części obrad Burmistrz Hanna Mazurkiewicz, Zastępca Burmistrza Wojciech Kowalczyk, Skarbnik Patrycja Zdybel, Sekretarz Miasta Krzysztof Gałan oraz kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta i jednostek miejskich udzielali odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Kalendarz

Galeria