XXIX Sesja Rady Miasta Krasnystaw

                                                                                                          Krasnystaw, dnia 7 września 2017 r.

                                                                                      ZAPROSZENIEUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXIX sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 15 września 2017 r. /piątek/ o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

Otwarcie obrad sesji.
Podsumowanie konkursu „Mój piękny balkon, posesja”.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji.
Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych miedzy sesjami.
Informacja Przewodniczących o działaniach podejmowanych między sesjami.
Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b)      w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;

c)      zmieniająca Uchwałę Nr XXI/175/2016  Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.;

d)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Krasnystaw;

e)      zmieniająca uchwałę w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

f)        w sprawie  udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego;

g)      w sprawie aplikowania Miasta Krasnystaw o środki z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”;

h)      zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Krasnystaw.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku.
11.  Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.

12.  Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

13.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Zakończenie obrad sesji.
                                                                                                   PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  

                                                                                                         /-/   Janusz Rzepka

Kalendarz

Galeria