Ogłoszenie Burmistrza Krasnegostawu

Krasnystaw, dn. 28.08.2017 r.

 OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Rejowieckiej, Gospodarczej, Torowej, Kwiatowej i Witosa w Krasnymstawie

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz uchwały Rady Miasta Krasnystaw Nr XX/162/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Rejowieckiej, Gospodarczej, Torowej, Kwiatowej i Witosa w Krasnymstawie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 05.09.2017 r. do 26.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3-go Maja 29, 22-300 Krasnystaw, pok. nr  12, w godzinach pracy urzędu (pn., śr., czw., pt. 730-1530 , wt. 800 - 1600).

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.09.2017 r. w Sali Sejmikowej w siedzibie Urzędu Miasta Krasnystaw, o godz. 13.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 54 ust. 3, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Krasnegostawu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2017 r.

 Pisma należy kierować na adres: Urząd Miasta Krasnystaw, Plac 3-go Maja 29, 22 – 300 Krasnystaw lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP na adres: /umkrasnystaw/skrytka

 

Burmistrz Krasnegostawu

/-/ mgr inż. Hanna Mazurkiewicz
Kalendarz

Galeria