XXVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw

28 lipca odbyła się XXVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Janusz Rzepka.  Po przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji Przewodniczący przedstawił informację o działaniach podejmowanych między sesjami. W kolejnym punkcie sesji informację o działaniach Burmistrza Krasnegostawu zaprezentował Zastępca Burmistrza Wojciech Kowalczyk.

Następnie radni przystąpili do zgłaszania interpelacji i zapytań. Zbigniew Banaszkiewicz prosił o przedstawienie informacji na temat kondycji finansowej Fermentowni Tytoniu w Krasnymstawie oraz zgłosił problem utrudnionego przejazdu na ulicy Kolonia Krakowskie Przedmieście. Interpelował również w sprawie potrzeby aktualizacji i unowocześnienia serwisu internetowego Urzędu Miasta, a także zgłosił szereg zapytań dotyczących przyłączy wodnych i kanalizacyjnych oraz opłat z nimi związanych. Marcin Wilkołazki zgłosił interpelację w sprawie problemu zalewania posesji położonych po lewej stronie ulicy Łukasińskiego wodami opadowymi z pól, a także pytał o postęp prac nad projektem technicznym budowy oświetlenia na ulicy Łukasińskiego. Krystyna Oleśniewicz interpelowała w sprawie aut parkujących przy przychodni, utrudniających przejście pieszym.

Andrzej Dulniak interpelował w sprawie niewidocznego znaku „Stop” na skrzyżowaniu ulic Rzecznej i Sikorskiego, złego stanu ławki na ulicy Czechowicza, wadliwego wykonania remontu ulicy Czechowicza, niewłaściwego oznakowania zatoczki parkingowej przy cmentarzu na osiedlu Jagiellońskim, problemu uchybień związanych z usługą asenizacyjną, a także niedostatecznego utrzymania czystości na ulicach osiedlowych. Pytał również o postęp prac nad finalizacją nowego statutu Miasta. Agnieszka Pocińska-Bartnik po raz kolejny interpelowała w sprawie złego stanu Starorzecza Żółkiewki.

Grzegorz Brodzik interpelował w sprawie nowej tabeli wynagrodzeń pracowników samorządowych, która obowiązuje od 1 lipca 2017 r., a także prosił o udzielenie informacji na temat wynagrodzeń prezesów oraz członków organów zarządzających spółkami, których organem założycielskim lub właścicielem jest Miasto Krasnystaw. Zgłosił również problem zaniedbanej zieleni i zarastających chodników przy ulicy Sobieskiego. Stanisław Dębski interpelował w sprawie nieprzejezdnej z powodu ubytków nawierzchni i leżących gałęzi ulicy Bieleszy.

W kolejnym punkcie obrad Rada Miasta przyjęła uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw, zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;

zmiany Uchwały Nr III/3/2014 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw;

a także w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku.

W punkcie przewidzianym na wolne wnioski radny Zbigniew Banaszkiewicz zaproponował zatrudnienie przez urząd pracownika odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń dotyczących oświetlenia ulicznego w weekendy. Z kolei Grzegorz Brodzik w imieniu Klubu Radnych PZK złożył wniosek o ustalenie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków według taryfy dla gospodarstw domowych z terenu miasta Krasnystaw.

W ostatniej części obrad Zastępca Burmistrza Wojciech Kowalczyk, Skarbnik Patrycja Zdybel, Sekretarz Miasta Krzysztof Gałan oraz kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta i jednostek miejskich udzielali odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Kalendarz

Galeria