Wycinka drzew - nowe przepisy od 17 czerwca 2017 r.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody właściciel nieruchomości jest zobowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa w Urzędzie Miasta Krasnystaw, jeżeli obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Zgłoszenie, o wycince powinno zawierać:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy;
  • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte;
  • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

 

Burmistrz Krasnegostawu za pośrednictwem pracownika urzędu, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia: nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządza się protokół. Jeżeli po dokonaniu oględzin Burmistrz Krasnegostawu, w terminie 14 dni nie wniesie sprzeciwu można usunąć drzewo.

 

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji
o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, Burmistrz Krasnegostawu, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości,
w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Kalendarz

Galeria