XXVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw

22 czerwca odbyła się XXVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Edward Kawęcki.  Po przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji Przewodniczący przedstawił informację o działaniach podejmowanych między sesjami. W kolejnym punkcie sesji informację o swoich działaniach przedstawiła Burmistrz Hanna Mazurkiewicz.

Następnie radni przystąpili do zgłaszania interpelacji i zapytań. Marcin Wilkołazki pytał o szczegóły organizacji ruchu w czasie planowanego remontu mostu i ulicy Mostowej, a także domagał się działań ze strony Miasta odnośnie poszerzenia zakresu funkcjonowania zbiornika Lubańska i umożliwienie mieszkańcom korzystania z niego w celach rekreacyjnych. Sławomir Stafijowski prosił o udzielenie informacji na temat powstającej w Krasnymstawie na ulicy Borowej wytwórni mas bitumicznych.

Grzegorz Brodzik zwrócił się z prośbą o opublikowanie w serwisach miejskich ekspertyzy na temat stanu drzew w Rynku Miejskim, a także postulował przyspieszenie zamontowania barierki zabezpieczającej pieszych przy ulicy Sobieskiego. Agnieszka Pocińska-Bartnik pytała o przyczynę podwyżki opłat za wodę w bloku przy ulicy Partyzantów 12, będącego w zasobach TBS.

Ewa Kwiecień prosiła o ustawienie dodatkowych kontenerów na odpady przy ulicach Szarych Szeregów, Porucznika Zręba i Anny Kamieńskiej, a także zwróciła uwagę na brak pomalowania jednego z przejść dla pieszych na ulicy Piłsudskiego. Chciała również wiedzieć, kiedy rozpocznie się remont ulicy Piłsudskiego na odcinku od wiaduktu do ulicy Cegielnianej. Andrzej Dulniak interpelował w sprawie nieprawidłowego parkowania aut na parkingu przy ulicy Piłsudskiego, a także pytał o stan prac nad projektem technicznym na przebudowę ulic Czechowicza i Nadwieprzańskiej.

Tomasz Tylus chciał wiedzieć, czy Miasto zamierza wesprzeć organizację konferencji Humanistyczno-Naukowej imienia Kaspra Niesieckiego w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie. Zbigniew Banaszkiewicz interpelował w sprawie wadliwej konstrukcji lustra na skrzyżowaniu przy ulicy Witosa.

Tadeusz Kiciński chciał wiedzieć, kiedy rozpocznie się remont ulicy Kilińskiego, a także czy Starostwo Powiatowe rozpoczęło przygotowania do remontu ulicy Kościuszki. Edward Kawęcki pytał o dalsze losy pomnika Władysława Jagiełły, który miał zostać umiejscowiony przy KDK, a także interpelował w sprawie utworzenia zatoczek parkingowych przy ulicy Sobieskiego, od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Tokarzewskiego.

Kolejnym punktem obrad była ocena sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2015 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu. Po przedstawieniu sprawozdania, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinii komisji stałych Rady Miasta oraz opinii komisji rewizyjnej radni przystąpili do głosowania. Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało przyjęte dziewięcioma głosami, przy pięciu głosach przeciwnych i jednym wstrzymującym. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium została przyjęta dziewięcioma głosami, przy sześciu głosach przeciwnych.

Następnie Rada Miasta przyjęła uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw; zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok; a także w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Poniatowskiego, Szkolnej i Kościuszki w Krasnymstawie.

W kolejnym punkcie na wniosek grupy radnych odbyło się głosowanie nad odwołaniem z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Edwarda Kawęckiego. Po głosowaniu, które zakończyło się wynikiem 9 głosów za, 5 przeciw i jednym głosie nieważnym, Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Krasnystaw.

W kolejnym punkcie radni przyjęli informacje z działalności spółek Gminy Miasto Krasnystaw za 2016 r. i zamierzenia na rok 2017: Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Spółka z o.o. w Wincentowie, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie, a także Informację na temat zamierzeń organizacyjnych szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Krasnystaw dotyczące przygotowania do nowego roku szkolnego 2017/2018 oraz Informację na temat wypoczynku letniego dla młodzieży szkolnej w 2017 roku.

W ostatniej części obrad Burmistrz Hanna Mazurkiewicz, Zastępca Burmistrza Wojciech Kowalczyk, Skarbnik Patrycja Zdybel, Sekretarz Miasta Krzysztof Gałan oraz kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta i jednostek miejskich udzielali odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Kalendarz

Galeria