XXVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 13 czerwca 2017 r.


ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXVI sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. /czwartek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.
5. Informacja Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za rok 2016 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu.
9 Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;
c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Poniatowskiego, Szkolnej i Kościuszki w Krasnymstawie;
10. Informacja z działalności spółek Gminy Miasto Krasnystaw za 2016 r. i zamierzenia na rok 2017:
- Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Spółka z o.o. w Wincentowie,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.
11. Informacja na temat zamierzeń organizacyjnych szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Krasnystaw dotyczące przygotowania do nowego roku szkolnego 2017/2018.
12. Informacja na temat wypoczynku letniego dla młodzieży szkolnej w 2017 roku.
13. Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.
14. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Zakończenie obrad sesji.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/-/ EDWARD  KAWĘCKIKalendarz

Galeria