XXV Sesja Rady Miasta Krasnystaw

25 maja odbyła się XXV Sesja Rady Miasta Krasnystaw. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Edward Kawęcki.  Po przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji Przewodniczący przedstawił informację o działaniach podejmowanych między sesjami. W kolejnym punkcie sesji informację o swoich działaniach przedstawiła Burmistrz Hanna Mazurkiewicz.

Następnie radni przystąpili do zgłaszania interpelacji i zapytań. Radny Grzegorz Brodzik złożył trzy zapytania dotyczące drzew w Rynku: kiedy udostępniony zostanie ostateczny raport na temat stanu temat stanu drzew, czy istnieje plan przebudowy Rynku oraz dlaczego nie przeprowadzono konsultacji z radnymi i mieszkańcami w tej sprawie, a także, ile kosztowały Miasto ekspertyzy dendrologiczne. Pytał również o stan prac nad zmianami w Statucie Miasta. Radny Zbigniew Banaszkiewicz chciał wiedzieć, czy Miasto aplikowało lub zamierza aplikować o środki na pogłębienie koryta rzeki Wieprz; czy Miasto posiada informacje związane z dostosowaniem krasnostawskiej Ciepłowni do obecnie obowiązującej polityki klimatycznej; a także czy Miasto rozważa przystąpienie do programu POWER związanego z rozwojem usług świadczonych elektronicznie. Pytał również o zasadność kryteriów obowiązujących przy przetargach prowadzonych przez miasto.

Marcin Wilkołazki interpelował w sprawie potrzeby przywrócenia barierek ochronnych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na styku tzw. „dwupasmówki” na osiedlu Serbinów z ulicą Sobieskiego oraz w sprawie konieczności oświetlenia i budowy drogi dojazdowej do posesji położonych przy ulicy Witosa o numerach od 3 do 19. Pytał również o zakres badań archeologicznych związanych z realizacją inwestycji na terenie kwartału ulic Mostowa-Zamkowa-Czysta-Kościuszki. Ewa Kwiecień zgłosiła problem zalanych posesji przy ulicy Bojarskiego, która nie ma odpowiedniego odprowadzenia wody. Pytała również o stan realizacji inwestycji przebudowy ulicy Piłsudskiego od wiaduktu w stronę Krakowskiego Przedmieścia.

Monika Podolak pytała o stan realizacji inwestycji na ulicy Torowej. Andrzej Dulniak chciał wiedzieć, czy Miasto podjęło kroki w kierunku ograniczenia zagrożeń bezpieczeństwa ruchu na rondzie jezuickim oraz w sprawie ograniczenia szkód czynionych przez dzikie zwierzęta na polach uprawnych. Zgłosił również problem występowania niebezpieczeństwa na ulicy Borowej za tablicą oznaczającą koniec terenu zabudowanego. Pytał również, czy Miasto zamierza podjąć działania w kierunku ograniczania nieużytków rolnych. Agnieszka Pocińska-Bartnik prosiła o udostępnienie mieszkańcom informacji na temat harmonogramu montowania kolektorów słonecznych. Pytała również, czy Miasto będzie ponownie aplikowało o środki na panele fotowoltaiczne oraz o to, czy zrealizowana zostanie inwestycja polegająca na budowie budynku socjalnego.

Stanisław Dębski prosił o zaimpregnowanie nowych tablic ogłoszeniowych przy ulicy Stokowej oraz o odnowienie witacza przy wjeździe do miasta i wiat przystankowych przy ulicy Lwowskiej. Prosił również o szczegółowe informacje na temat Punktu Informacji Turystycznej  oraz wizji rozwoju turystyki w mieście. Edward Kawęcki zgłosił problem tworzenia się dużej kałuży przy bloku Poniatowskiego 22.

W kolejnym punkcie obrad Rada Miasta przyjęła uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw oraz zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok.

Następnie radni przyjęli jeszcze: Informację o stanie  bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i powiatu krasnostawskiego za 2016 r.; Informację o bezpieczeństwie przeciwpożarowym w Mieście Krasnystaw za 2016 r.; Sprawozdanie z działalności  Straży Miejskiej za 2016 r.; Sprawozdanie z działalności OSP KSRG Krakowskie Przedmieście za rok 2016 r.; Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zastawiu za 2016 r.; Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r. oraz zamierzenia na 2017 r.; Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016 dla Miasta Krasnystaw; Informację z pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r.; oraz Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w zakresie realizacji zadań publicznych miasta w  2016 r.

W ostatniej części obrad Burmistrz Hanna Mazurkiewicz, Zastępca Burmistrza Wojciech Kowalczyk, Skarbnik Patrycja Zdybel, Sekretarz Miasta Krzysztof Gałan oraz kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta i jednostek miejskich udzielali odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Kalendarz

Galeria