Posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

19 maja odbyło się kolejne posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. Otwarcia obrad dokonał Krzysztof Gałan – przewodniczący Rady. Po przyjęciu porządku posiedzenia członkowie rady dyskutowali na temat projektu Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Krasnystaw administrowanych przez Zespoły Szkól Nr 1, Nr 4 i Nr 5 w Krasnymstawie. Rada zaopiniowała pozytywnie projekt zarządzenia.

Następnie Rada zapoznała się ze Sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji zadań publicznych Miasta w 2016 r.

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Rady Krzysztof Gałan zaprosił organizacje pozarządowe do włączenia się w organizację oraz prezentację swojego dorobku podczas imprez miejskich, takich jak Dzień Dziecka, Powitanie Lata czy Chmielaki Krasnostawskie.

Na tym posiedzenie zakończono.
Kalendarz

Galeria