XXV Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 17 maja 2017 r.         

                                                                  

                                                                      ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXV sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. /czwartek/ o godz. 10;30, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad sesji.

2.    Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji.

4.    Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.

5.    Informacja Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.

6.    Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

7.    Interpelacje i zapytania.

8.    Podjęcie uchwał: 

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b)    w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;

9.    Informacja o stanie  bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i powiatu krasnostawskiego za 2016 r.

10.     Informacja o bezpieczeństwie przeciwpożarowym w Mieście Krasnystaw za 2016 r.

11.    Sprawozdanie z działalności  Straży Miejskiej za 2016 r.

12.    Sprawozdanie z działalności OSP KSRG Krakowskie Przedmieście za rok 2016 r.

13.    Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zastawiu za 2016 r.

14.    Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r. oraz zamierzenia na 2017 r.

15.    Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016 dla Miasta Krasnystaw.

16.    Informacja z pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r.

17.    Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w zakresie realizacji zadań publicznych miasta w  2016 r.

18.    Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.

19.    Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

20.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21.    Zakończenie obrad sesji.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

                                                                                                                              /-/  EDWARD  KAWĘCKIKalendarz

Galeria