BUDŻET OBYWATELSKI DZIECI I MŁODZIEŻY

Władze Miasta Krasnystaw jako jeden z pierwszych samorządów w kraju wprowadzają nowy instrument partycypacji społecznej – Budżet Obywatelski Dzieci i Młodzieży. Celem tej inicjatywy jest zaangażowanie najmłodszych mieszkańców Krasnegostawu  w życie społeczności lokalnej oraz budowanie wśród tej grupy świadomości obywatelskiej. Pomysł ten w imieniu Klubu Radnych Porozumienia Ziemi Krasnostawskiej zgłosił radny Grzegorz Brodzik. Do inicjatywy z entuzjazmem podeszła Burmistrz Hanna Mazurkiewicz, dlatego od razu rozpoczęto prace nad realizacją projektu.

W oparciu o analizę już funkcjonujących podobnych programów opracowano regulamin Budżetu Obywatelskiego Dzieci i Młodzieży Miasta Krasnystaw. Zgodnie z nim każda placówka oświatowa działająca na terenie Miasta Krasnystaw w terminie do 23 czerwca 2017 r. może zgłosić maksymalnie dwie propozycje zadań. Ustalenie zasad ich wybory należeć będzie do dyrektora placówki. Władze Miasta sugerują, aby istotny wpływ  na wybór zadań miał samorząd szkolny.

Zgłoszone zadanie musi spełniać następujące warunki:

1) musi być zadaniem własnym gminy,

2) mieścić się w granicach administracyjnych Miasta Krasnystaw,

3) musi być realizowane na gruntach, będących własnością Miasta Krasnystaw albo Skarbu Państwa (we władaniu Miasta Krasnystaw).

4) musi mieć charakter ogólnodostępny i ponadszkolny.

Co bardzo ważne, nie mogą być zgłoszone propozycje zakładające realizację wyłącznie jednego z elementów zadania (np. kosztów wykonania dokumentacji projektowej).

Kolejnym etapem będzie weryfikacja zgłoszonych propozycji przez Zespół Opiniujący składający się między innymi z dwóch przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta. Na zakwalifikowane zadania będą mogli głosować uczniowie klas IV i starszych szkół podstawowych oraz młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Na kartach do głosowania złożonych przez niepełnoletnich uczniów musi być podpis rodzica lub prawnego opiekuna. Głosowanie potrwa od 4 września 2017 r. do 6 października 2017 r.

Na realizację wybranych zadań przewidziano kwotę 20 000 zł, przy czym wartość pojedynczej inicjatywy nie może przekroczyć 10 000 zł.

Szczegółowe zasady budżetu, formularz zgłoszenia, karta do głosowania oraz harmonogram jego realizacji znajdują się w zarządzeniu w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Krasnystaw konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Dzieci i Młodzieży na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Krasnegostawu  z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Krasnegostawu konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Dzieci i Młodzieży w 2018 roku

Formularz zgłaszania propozycji zadań

Harmonogram konsultacji

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji

 Wzór karty do głosowania
Kalendarz

Galeria