BUDŻET OBYWATELSKI DZIECI I MŁODZIEŻY

Wyniki głosowania na zadania zgłoszone

do Budżetu Obywatelskiego Dzieci i Młodzieży

Informujemy, że w głosowaniu na zadania zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Dzieci i Młodzieży na rok 2019 złożono 884 karty do głosowania. Po weryfikacji okazało się, że oddano – 585 głosów ważnych oraz 299 nieważnych.

Największe poparcie uzyskały poniższe zadania, które będą realizowane w przyszłym roku:

1. Doposażenie w ławki boisk treningowo – meczowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie;

2. Szachy XXL.

 


Już po raz drugi zapraszamy dzieci i młodzież z krasnostawskich szkół do udziału w Budżecie Obywatelskim Dzieci i Młodzieży. Celem tej inicjatywy jest zaangażowanie najmłodszych mieszkańców Krasnegostawu w życie społeczności lokalnej oraz budowanie wśród tej grupy świadomości obywatelskiej.

Przypominamy, że wzorem roku ubiegłego każda placówka oświatowa działająca na terenie Miasta Krasnystaw w terminie do 22 czerwca 2018 r. może zgłosić maksymalnie dwie propozycje zadań. Sugerujemy, aby istotny wpływ na wybór zadań miał samorząd szkolny.


Zgłoszone zadanie musi spełniać następujące warunki:

1) musi być zadaniem własnym gminy,

2) mieścić się w granicach administracyjnych Miasta Krasnystaw,

3) musi być realizowane na gruntach, będących własnością Miasta Krasnystaw albo Skarbu Państwa (we władaniu Miasta Krasnystaw).

4) musi mieć charakter ogólnodostępny i ponadszkolny.

Warte podkreślenia jest również to, że nie mogą być zgłoszone propozycje zakładające realizację wyłącznie jednego z elementów zadania (np. kosztów wykonania dokumentacji projektowej).

Kolejnym etapem będzie weryfikacja zgłoszonych propozycji przez Zespół Opiniujący składający się między innymi z dwóch przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta. Na zakwalifikowane zadania będą mogli głosować uczniowie klas IV i starszych szkół podstawowych oraz młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Na kartach do głosowania złożonych przez niepełnoletnich uczniów musi być podpis rodzica lub prawnego opiekuna. Głosowanie potrwa od 10 września do 5 października 2018 r.

Z uwagi na duże zainteresowanie inicjatywą w roku ubiegłym zwiększono kwotę przewidzianą na realizację budżetu do 30 000 zł. Podniesiono też maksymalną wartość pojedynczej inicjatywy do 15 000 zł.

Szczegółowe zasady budżetu, formularz zgłoszenia, karta do głosowania oraz harmonogram jego realizacji znajdują się w załączonym zarządzeniu w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Krasnystaw konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Dzieci i Młodzieży na 2019 rok.Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Krasnegostawu  z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Krasnegostawu konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Dzieci i Młodzieży w 2019 roku

Formularz zgłaszania propozycji zadań

Harmonogram konsultacji

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji

Wzór karty do głosowaniaKalendarz

Galeria