BUDŻET OBYWATELSKI 2018

Kolejny rok z rzędu przedstawiamy listę propozycji zadań zgłoszonych przez mieszkańców Krasnegostawu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krasnystaw. Głosowanie nad nimi rozpocznie się 18 września i potrwa do 20 października 2017 r. Głos oddać może każdy mieszkaniec Krasnegostawu posiadający czynne prawo wyborcze. Zadania wyłonione w toku głosowania zrealizowane zostaną przez Miasto w 2018r. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.krasnystaw.pl i podane do wiadomości w formie komunikatu prasowego.

Głosowanie odbędzie się poprzez dostarczenie wypełnionej i popisanej karty do głosowania, którą należy złożyć w sali obsługi nr 1 (parter) Urzędu Miasta Krasnystaw lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Krasnystaw

Plac 3 maja 29

22-300 Krasnystaw

z dopiskiem na  kopercie „Budżet Obywatelski 2018 – GŁOSOWANIE”. Za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu karty do Urzędu.

Osoba która jest uprawniona do głosowania może oddać jeden głos na 1 (jedno) zadanie. W przypadku oddania przez jedna osobę więcej niż jednego głosu, wszystkie głosy zostaną uznane za nieważne.

Wzięcie udziału w głosowaniu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu weryfikacji prawomocności oddanych głosów.

Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Krasnegostawu z dnia19 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Krasnystaw konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

Załącznik Nr 1 – Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu obywatelskiego, jako części budżetu Miasta Krasnystaw na 2018 rok

Załącznik Nr 2 – Formularz zgłaszania propozycji zadań

Załącznik Nr 3 – Harmonogram konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

Załącznik Nr 4 – Wzór karty do głosowania na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok


Lista zadań

Karta do głosowania


WYNIKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018Kalendarz

Galeria